قلع و قمع بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی بدهکار به شهرداری رشت