امكان رفع تعليق عمره وجود دارد/ تعليق براي مجازات خاطيان است