باید با مسئولان متخلف هم برخورد کنیم/در اجرای قانون باید اراده جدی وجود داشته باشد