دپارتمان تیم ملی امروز تشکیل جلسه داد/ پیشنهاد دیدار با کنیا بررسی شد