شهید مطهری در کنار معرفت دینی، درک عمیقی از واقعیت‌ها داشت