پاسخی به ابهام ایجاد شده در مورد سفرهای دکتر احمدی‌نژاد و دفتر کار ایشان