ایران در زمینه تولید کاشی رتبه چهارم را در دنیا دارد