دبیرخانه دائمی کنگره هورامان شناسی در کردستان تشکیل می شود