449 نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدند