رئیس ستاداقامه نماز با دانشجویان معتکف دانشگاه لرستان دیدار کرد