ارتقای سلامت محیط قضایی مسئول مورد توجه دستگاه قضا/ انجام نظارت‌های آشکار و مخفی