از ادعای هاشمی درباره تعصبات امام خمینی(ره) در مورد زنان پیش از انقلاب تا واقعیت امام(ره)