ام داوود، ساعت آمال و آرزوهاست/ اعتکاف چکیده ای از حج است