عصار: اعطای کسرخدمت به سربازان ساعی/ برگزاری جشنواره سرباز به میزبانی ناجا