پرنس علی‌: می‌کوشم خفقان در فوتبال را از میان بردارم