۵۰ هزار دانش آموز ورامینی در انتظار اردوگاه/ وعده ای که اجرا نشد