مردم مصمم تر ازقبل مراسم سالگردارتحال امام(ره) را برگزار می کنند