موسوی لاری جایی برای حامیان دولت در انتخابات مجلس باز نکرد!