ضرورت همکاری منطقه‌ای برای آگاهی‌افزایی و باززنده‌سازی میراث ناملموس