همایش مددکاری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی برگزار می‌شود