12 هزار مجهول الهویه در مراکز شبانه روزی نگاه داری می شوند