93 درصد از تولیدات مواد معدنی کشور در چهار استان استخراج می شود