این سازمان ارتباطی با برگزاری نشست های تحلیل مذاکرات هسته ای ندارد