از حذف توزیع بن رایگان کتاب تا عدم حضور ناشران متخلف سال گذشته در نمایشگاه