با احیای آثار اهل بیت(ع) با اندیشه تکفیر مقابله کنیم