پورمحمدی: مالکیت فکری در تقویم ثروت سهم بزرگی به خود اختصاص داده است