اعزام 10 هزار لرستانی به مرقد امام خمینی در 14 خرداد