حمیدرضا سیاسی: در مزایده بعدی پرسپولیس هم شرکت نمی‌کنم