اعتبارات ستاد بزرگداشت امام (ره) زودتر از موعد پرداخت می‌شود