شاهرودی: گفتیم بزرگ‌ترهای تیم امور بازی‌ها را در اختیار بگیرند