فیلم/ اعتراض دانشجویان به حضور هاشمی در دانشگاه امیرکبیر