جوانان سنت ها را فراموش کرده اند/لزوم پیوند نسل گذشته وجدید زنجان