اژه ای: اگر سه یا چهار جا اصلاح شود، از اکثر مفاسد پیشگیری می‌شود