مزین شدن بیش از هزار و 500 بیلبورد به آثار فاخر هنری