تأیید معامله کاخ‌سفید با اعراب درباره توافق با ایران