یک هزار میلیارد ریال برای توسعه راه های شهرستان مهران هزینه می شود