تکلیف سرخآبی ها به مزایده چهارم کشید/ اهلیت استیل آذین ثابت نشد