براي پخش «محمد رسول الله» نياز به سالن‌هاي سينمايي مجهز داريم