دور زدن افشارزاده و جلسه با مدیرعامل سابق به امید تغییرات مدیریتی در استقلال