به عقیده من در بیانیه تناقضی وجود ندارد/ هدف اصلی از مذاکرات برداشتن کلیه تحریم‌ها و لغو آن‌ها است