اختصاص 3 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات کشاورزی در کشور