فیاضی: احتمال تمدید مذاکرات پس از دهم تیرماه وجود دارد