شاهرودی: گفتیم بزرگ‌ترهای تیم امور بازی‌ها را در اختیار بگیرند/ درخواست کردیم جلوی سوءاستفاده برخی