بررسی «بحران مخاطب در سینما» با حضور داودنژاد، رئیسیان و هاشم‌زاده