تعدد برنامه ها، فرصت تنهایی با پرودگار را تحت الشعاع قرار ندهد