بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا/ادامه برخورد دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی