افتتاح تنها دبیرستان تخصصی ادبیات و علوم انسانی در کرمان