زمان آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی بنیادکار مشخص شد