کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت داروهای وارداتی در سال ۹۴/ ۹۷درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل است