توکلیان: آزادکاران ایران از آمادگی بالایی برخوردارند